Птицекланица „Градус 1”, гр. Стара Загора

Изпълнение на: Технически и работен проект  на пристройка, реконструкция и преустройство