Архитектурно - Проектантско бюро

Строителен надзор

“РИА КОНСУЛТ” ЕООД е вписана в регистъра на Консултантите в строителството съгласно изискванията на Закона за устройство на територията. Фирмата притежава удостоверение Удостоверение №РК-0057/22.10.2013г., издадено от Дирекция за Национален Строителен Контрол за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ.

Дружеството има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството Сертификат от CERTIND SA за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008/2015

Обхват на сертификата:

Строителен надзор, проектиране и оценка на инвестиционни проекти.

“РИА КОНСУЛТ” ЕООД като консултант в строителството разполага с одобрен от ДНСК екип от правоспособни физически лица, специалисти по части: Архитектура, Строителни конструкции, Водоснабдяване и канализация, Електро, „ПУСО“, Координатор по безопастност и здраве, Отопление, вентилация и климатизация , Енергийна ефективност, Геодезия, Пожарна безопасност, Паркоустройство и благоустройство, геолог, специалист "Трудова медицина" и юрист.

“РИА КОНСУЛТ” ЕООД притежава застраховка за професионална отговорност като Консултант, извършващ строителен надзор;

“РИА КОНСУЛТ” ЕООД притежава застраховка за професионална отговорност като за Консултант извършващ оценка за съответствие на инвестиционни проекти.Оценка на съответствие на инвестиционен проект ОСИП

Ние предлагаме:

Изработка на:

Доклад за оценка на съответствие на работния проект в съответствие с чл. 142, ал. 6 и ал. 8 от ЗУТ.Оценката обхваща проверка за съответствие на инвестиционния проект с:

 1. предвижданията на подробния устройствен план;
 2. правилата и нормативите за устройство на територията;
 3. изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2, в т. ч.:
  • носимоспособност – механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
  • безопасност при пожар;
  • хигиена, опазване на здравето и живота на хората;
  • безопасна експлоатация;
  • защита от шум и опазване на околната среда;
  • изпълнение на проектирането в съответствие с изискванията на нормативните актове за:
   • опазване на защитените зони, защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите паметници на културата;
   • инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;
   • физическа защита на строежите.
 4. взаимната съгласуваност между частите на проекта;
 5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
 6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
 7. специфичните изисквания към отделни видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива.

По всеки пункт оценката се извършва от квалифицирани специалисти със знания и опит в проектирането.СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР съгласно ЗУТ и съставяне на актове по време на строителството

Ние предлагаме:

 • Oсъществяване на надзор върху изпълнението на строително-монтажните дейности в рамките на инвестиционния проект-добросъвестно, качествено и в срок, в съответствие с разпоредбите на чл. 168, ал. 1 от ЗУТ;
 • Контрол за законосъобразно започване на строежа- съставяне на протокол Образец № 1 за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение на строеж за изпълнение наконкретния строеж;
 • Съставяне на протокол Образец №2 за откриване на строителна площадка и определянена строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила разрешение за строеж, включително прилагането на измененията на ЗУТ от 02.02.2017 г.
 • Съгласуване и одобряване общината на план за управление на строителните отпадъци в случаите, когато се изисква по Закона за управление на отпадъците и план за безопасност и здраве.
 • Контрол и надзор за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството ;
 • Контрол и надзор върху изпълнението на строежа, който да бъде в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ;
 • Контрол и надзор за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
 • Контрол и надзор за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
 • Контрол и надзор по време на строителството дали се спазват всички изисквания така, че строежът да бъде годен за въвеждане в експлоатация;
 • Оценка на енергийна ефективност в съответствие със законодателството;
 • Контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при упражняване на строителен надзор;
 • Контрол и надзор относно документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаването и приемането на строителната площадка, строителните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни работи и други;
 • Координация на строителния процес до въвеждането на строежа/обекта в експлоатация;
 • Съставяне на актовете и протоколите по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 • Заверка на екзекутивната документация, тогава, когато същата се изготвя съгласно ЗУТ;
 • Изготвяне след приключване на строителните работи на „ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД на лицето, упражняващо строителен надзор” по смисъла на ЗУТ и Наредба № 2;
 • Участие в работата на Приемателната комисия за установяване годността за ползване на строежа;
 • ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ на обекта съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.;

Представляваме Възложителя пред държавните и общинските органи, тогава, когато това е пряко свързано с упражняването на строителния надзор, съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.